Zakoni i odluke

SPLITSKA OBALA

Zakoni i odluke

Zakoni

 1. Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)
 2. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
 3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17)
 4. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
 5. Uredba EU 2016/679 Europskog palamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.
 6. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)
 7. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18)

Odluke

 1. Odluka o javnim parkiraliština na području Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita br: 6/10, 24/10)
 2. Zaključak o davanju na upravljanje uličnog parkirališta na Trgu Franje Tuđmana u Splitu trgovačkom društvu Splitska obala d.o.o. (Službeni glasnik Grada Splita br: 20/12)
 3. Odluka o davanju na upravljanje i gospodarsko korištenje poslovnih prostora na Kupališno-poslovnom kompleksu Bačvice (Službeni glasnik Grada Splita br: 40/14)
 4. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu uređenja obalne šetnice, izgradnje i korištenja tri ugostiteljska objekta i terase (štekata) na dijelu K.O. Split, predio od uvale baluni do hotela ex Ambasador ( Službeni glasnik Županije Splitsko-dalmatinske 8/2011)